Villkor

Dessa servicevillkor (detta “avtal”) gäller mellan Passion For Life Healthcare (UK) Limited, företag som är registrerat i England, på HQ 5th Floor 58 Nicholas Street, Chester, England CH1 2NP, (“PFLH”, “företag,” “vi,” “oss,” “vår”) och dig avseende din användning av vår app SoundSleep (”Tjänsten”).

Det är viktigt att du noggrant läser och förstår villkoren i detta avtal.

För att få tillgång till Tjänsten måste du först registrera ett konto (”konto”). FÖR ATT INDIKERA DITT SAMTYCKE TILL DENNA ÖVERENSKOMMELSE, GENOM ATT REGISTRERA DITT KONTO, OCH KLICKA PÅ ”JAG SAMTYCKER” ELLER LIKNANDE MEKANISM, GER DU DITT SAMTYCKE TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I ÖVERENSKOMMELSEN, INKLUSIVE ANVÄNDNINGEN AV DINA PERSONLIGA DATA I ENLIGHET MED INTEGRITETSPOLICYN. OM DU INTE HÅLLER MED OM ALLA VILLKOR I DENNA ÖVERENSKOMMELSE SKA DU INTE KLICKA PÅ ”JAG SAMTYCKER” ELLER REGISTRERA NÅGOT KONTO.

1. Förändringar I denna överenskommelse

PFLH reserverar sig för rätten att, när som helst, med eller utan orsak:

 • Ändra villkoren i denna överenskommelse,
 • Ändra Tjänsten, inklusive eliminering eller avbrytande av alla tjänster eller andra egenskaper i tjänsten, samt
 • Neka till eller avsluta din användning och/eller tillgång till Tjänsten.

Vi kommer att meddela dig om alla förändringar i villkoren i denna överenskommelse gällande alla slags tjänster eller andra egenskaper i Tjänsten. Fortsatt användning av Tjänsten efter att någon förändring har meddelats dig betyder att du samtycker till dessa förändringar.

2. Användning av Tjänsten

Innan du använder Tjänsten behöver du skapa ett konto. Vi reserverar oss för rätten att neka att erbjuda Tjänsten till någon person, av någon orsak eller utan orsak. När du registrerar eller ger information till oss samtycker du till att: (a) ge korrekt, aktuell och fullständig information enligt vad som ombeds (inklusive din e-postadress och (b) bibehålla och uppdatera din information enligt vad som ombeds (inklusive din e-postadress) så att denna fortfarande är korrekt, aktuell och fullständig. Du bekräftar att om någon information som ges av dig är osann, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att bryta överenskommelsen och din användning av Tjänsten. Genom att ge PFLH din e-postadress eller annan kontaktinformation samtycker du till vår användning av denna information för att skicka dig information gällande Tjänsten samt annan administrativ information, inklusive all information som lagen kräver. PFLH kommer endast att skicka produkt- och marknadsföringsinformation om du tillåter detta genom att du klickar i en särskild ruta när du skapar ett konto.

När du registrerar ett konto ber vi dig lämna viss profilinformation, inklusive din längd, vikt, kön och födelseår. Sådan information är nödvändig för att kunna ge Tjänsten. Om du inte lämnar denna information är det inte möjligt att få tillgång till Tjänsten.

Du är ensam ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto. Du bör se till att alltid hålla dina kontouppgifter (inklusive användarnamn och lösenord) säkra. Du kan inte dela ditt konto med någon tredje part utan att först ha fått tillåtelse från PFLH, såvida inte denne tredje part separat har ingått en överenskommelse med PFLH om tillåtelse att få tillgång till ditt konto. Du måste genast informera PFLH om något intrång eller misstänkt intrång eller otillåten användning av ditt konto har inträffat. PFLH kan inte hållas ansvarig för någon förlust som har orsakats av otillåten användning av ditt konto.

3. Regler som styr din användning av Tjänsten

Du får inte använda dig av Tjänsten, eller assistera eller uppmuntra någon annan att engagera sig i någon av följande förbjudna aktiviteter:

 • Kopiering, utformning eller spegling av någon del av Tjänsten,
 • Ha tillträde till Tjänsten för att mäta dess tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet,
 • Låta tredje part få tillgång till Tjänsten,
 • Använda, kopiera, modifiera, skapa dervatarbete av, göra omvänd konstruktion av, dekompilera eller på annat sätt försöka att extrahera källkoden av underliggande mjukvara hos Tjänsten eller någon del därav, såvida detta inte uttryckligen har tillåtits eller krävs genom lag, och i alla händelser, utan att först ha lämnat skriftlig information till PFLH,
 • Publicera, överföra, distribuera eller lagra innehåll, material, information eller data som: (a) är illegal, obscen, ärekränkande, hotande, trakasserande, grovt eller hotfullt eller som är våldsbejakande, (b) är skadlig eller interfererar med Tjänsten eller någon tredje parts nätverk, utrustning, applikationer, tjänster eller webbsidor (t.ex. virus, maskar, trojanska hästar etc.), (c) gör intrång i, urvattnar, förskingrar eller på annat sätt äventyrar all integritet, immateriell rättighet, publicitet eller andra personliga rättigheter, inklusive och utan begränsning, copyright, patent, varumärke, företagshemligheter eller andra äganderättigheter (inklusive otillbörlig användning av domännamn), eller (d) är olaglig eller innehåller falska, vilseledande eller missvisande budskap, påståenden eller representationer (såsom ”nätfiske”),
 • Försök att splittra, degradera, sätta ner eller kränka Tjänstens integritet eller säkerhet eller datorer, tjänster, konton eller nätverk hos någon annan part (inklusive och utan begränsning, ”hackande”, nekande av service, attacker etc.) inklusive all aktivitet som i typfallet föregår försök att bryta säkerheten såsom skanning, sondering, eller annan testning eller sårbarhetsaktivitet, eller att vara engagerad i eller tillåta all nätverks- eller värdaktivitet som resulterar i svartlistning eller annan blockering av PFLH:s internetprotokoll,
 • Undvikande av betalning av åsamkade avgifter som du betalar i anslutning till Tjänsten,
 • Distribution, eller avslöjande av någon del av Tjänsten i något medium, inklusive och utan begränsning, av någon automatiserad eller icke-automatiserad ”webbskrapning”,
 • Användning av något automatiserat system, inklusive och utan begränsning, ”robotar”, ”spindlar”, ”offline-läsare” etc. för att få tillgång till Tjänsten på så sätt att den sänder fler meddelanden till PFLH än vad det är rimligt att en människa kan producera under samma tidsperiod genom användandet av en konventionell webbläsare,
 • Vidtagande av någon åtgärd som innebär, eller kan innebära att vi efter eget gottfinnande på ett oproportionellt sätt behöver belasta vår infrastruktur kraftigt,
 • Insamling eller skörd av någon personligt identifierbar information, inklusive kontonamn och information om användare av Tjänsten, från Tjänsten,
 • Användning av Tjänsten i några kommersiella försäljningssyften,
 • Ha tillgång till något innehåll i Tjänsten genom någon teknologi eller sätt, annat än de som ges eller auktoriseras av Tjänsten,
 • Att till Tjänsten eller PFLH inkomma med någon personligt identifierbar information, förutom det som är nödvändigt för att upprätta och använda Tjänsten,
 • Att till Tjänsten eller PFLH inkomma med någon information som kan vara skyddad från att avslöjas genom tillämpbar lag,
 • Kringgå de åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa tillgången till Tjänsten, inklusive och utan begränsning, egenskaper som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av allt innehåll, eller att förstärka begränsningar i användning av Tjänsten eller dess innehåll,
 • Bryta mot all tillämpbar lag, statut, förordning eller regel, eller uppmuntra något beteende som skulle kunna utgöra en kriminell handling eller ge upphov till civil olydnad,
  Ta bort all information om copyright, varumärke eller andra rättigheter som finns inuti eller på Tjänsten,
 • Genomföra all form av nätverksövervakning eller låta en nätverksanalysator, ”packet sniffer” eller annan teknologi fånga upp, avkoda, datautvinna eller visa packeteringar som används för att kommunicera mellan Tjänstens servrar eller all data som inte är avsedd för dig, och/eller,

Felaktig användning av Tjänsten kan resultera i att din tillgång till och användning av Tjänsten upphör och/eller till straffansvar.

4. Immateriella rättigheter

Dina rättigheter. Enligt villkoren i denna överenskommelse (inklusive restriktioner i all tillämpbar rättighet eller orderform) är du härmed tilldelad en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar och återkallbar licens för att få tillgång till och använda Tjänsten enbart för din egen personliga användning. PFLH äger alla rättigheter som inte uttrycks inom detta i Tjänsten. Förutom det som uttryckligen beskrivs i detta tilldelas du inga rättigheter eller licenser i denna överenskommelse, vare sig genom dess innebörd, estoppel eller annat.

5. Företagsrättigheter

 • Användarinnehåll. Du medger uttryckligen, och du representerar och garanterar att du har alla rättigheter som är nödvändiga för att ge PFLH en royaltyfri, fullt betald, underlicensierbar (genom multipla trappstegsvis ordnade underlicenser), överförbar, oavbruten, oåterkallelig, exklusiv och världsomfattande licens att använda, distribuera, modifiera, reproducera, publikt visa, publikt genomgå och skapande av derivativa arbeten av all information, data, material, fotografier, bilder eller innehåll som du förser PFLH med (”användarinnehåll”) av anledningarna (a) att förse användaren med Tjänsten, eller (b) utveckla, underhålla, supporta eller förbättra Tjänsten. Allt användarinnehåll hanteras av PFLH i enlighet med den integritetspolicy som följer med Tjänsten, för tillförsäkran om att allt användarinnehåll är anonymiserat innan det används för något annat ändamål än det som följer med Tjänsten. Du samtycker till att PFLH får lagra användarinnehåll för att kunna ge Tjänsten och att PFLH kan aggregera användarinnehållet med andra data och även samla teknisk information och data rörande din användning av Tjänsten. Du samtycker uttryckligen till att PFLH kan använda alla aggregerade och anonymiserade data för vilket ändamål som helst, enligt denna överenskommelse, inklusive och utan begränsning, för att utveckla och förbättra Tjänsten eller på annat sätt utveckla och förbättra tjänster och produkter hos PFLH.
 • Feedback och förbättringar. Du kan välja, eller bli inbjuden oss, att lämna kommentarer, förslag, feedback eller idéer om Tjänsten, inklusive och utan begränsning, om hur Tjänsten eller våra produkter kan förbättras (”feedback”). Genom att lämna någon form av återkoppling medger du att vi får använda denna feedback utan att ge någon ytterligare kompensation till dig, och/eller att avslöja denna feedback på ett icke-konfidentiellt sätt eller liknande till vem som helst. PFLH får använda, avslöja, reproducera, licensiera, distribuera, förändra, utföra, visa och exploatera den feedback du lämnar utan att ge dig ersättning eller på annat sätt vara begränsad gällande immateriella rättigheter.
 • Ägarrättigheter. Tjänsten ägs och används av PFLH, och Tjänsten (och alla immateriella rättigheter samt övriga rättigheter relaterade till detta) är och kommer att förbli ägd av PFLH samt dess licenstagare och leverantörer. Tjänsten är skyddad genom brittisk och internationell copyright, varumärkesskydd och andra lagar, och du bekräftar att dessa rättigheter är gällande och upprätthållna. Tjänsten kan endast användas (a) i den omfattning som tillåts i denna överenskommelse eller (b) som uttryckligen och skriftligen tillåts av bemyndigade representanter för PFLH eller, om så indikeras skriftligen av PFLH, genom deras licenstagare eller leverantörer. Användning av Tjänsten för något annat ändamål är strikt förbjudet. Du bekräftar att du inte får några rättigheter till ägandeskap genom att använda Tjänsten. Varumärken, loggor och servicemärken som visas i Tjänsten (sammanfattat som ”företagsvarumärken”) är registrerade och icke-registrerade varumärken hos PFLH, dess licenstagare och leverantörer och/eller övriga. Inget innehåll som ingår i denna överenskommelse eller i Tjänsten ska tolkas som överlåtelse, underförstått, genom estoppel eller liknande, all licensiering eller användarrättighet att använda företagsvarumärke(n) utan att detta skriftligen har uttryckts och beviljats av PFLH, PFLH:s licenstagare eller leverantörer eller till tredje part som äger sådant företagsvarumärke.

Omfattningen av rättigheterna som har överlåtits till PFLH i denna överenskommelse, liksom mellan dig och PFLH, betyder att du bibehåller all rätt, titel och intresse i och i förhållande till ditt användarinnehåll.

6. Länkar till tredje part

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbsidor för att underlätta för dig. Vi kontrollerar inte länkade webbsidor eller det innehåll som ges genom sådana webbsidor och vi har inte gått igenom dessa webbsidor fullständigt. Din användning av länkade webbsidor är föremål för integritetspolicyer och användarvillkor som är fastställda av den länkade webbsidan och vi avsäger oss all skada vid sådan användning. Det faktum att vi erbjuder sådana länkar indikerar inte något godkännande eller garanti från vår sida rörande någon länkad webbsida, eller något av det innehåll som finns på någon länkad webbsida, och vi frånsäger oss all sådant godkännande eller garanti.

7. Användning rekommenderas inte till barn under 18 år

Tjänsten har inte utformats eller testats för att användas av barn under 18 år, därför rekommenderas Tjänsten endast att användas av vuxna.

8. Integritetspolicy

Din användning av Tjänsten omfattas av PFLH:s integritetspolicy (integritetspolicyn”) där en kopia finns tillgänglig i mobilappen. Genom att klicka i ”JAG SAMTYCKER” samtycker du uttryckligen till de tillämpningar som beskrivs i integritetspolicyn. PFLH reserverar sig för rätten att göra förändringar i integritetspolicyn efter behag, från tid till annan.

Vi kommer att informera dig om det sker några förändringar i integritetspolicyn. Fortsatt användning av Tjänsten efter alla sådana förändringar utgör ditt samtycke till sådana dessa förändringar

9. Villkor & avslut

Denna överenskommelse gäller från det datum du först anslöt dig till Tjänsten, eller skickade något användarinnehåll till PFLH, vilket som kommer först, och förblir gällande tills avslut sker i enlighet med dess villkor. PFLH kan omedelbart avsluta denna överenskommelse, och/eller din tillgång till och användning av Tjänsten, eller någon del därav, när som helst och oavsett orsak, med eller utan anledning samt utan tidigare förvarning. Vid avslut av denna överenskommelse, gjord av endera parten, avbryts din rätt att använda Tjänsten omedelbart och du ska upphöra med all användning av Tjänsten.

Vi reserverar oss för rätten att när som helst och från tid till annan förändra eller upphöra med, tillfälligt eller permanent, Tjänsten eller någon del därav, med eller utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte kommer att vara skadeståndsskyldiga till dig, eller någon tredje part, för någon förändring, borttagande eller avbrott i Tjänsten, eller någon del därav. Inget i denna överenskommelse ska tolkas så att det kan tvinga PFLH att bibehålla och supporta Tjänsten, eller någon del därav, under denna överenskommelses period.

10. Friskrivningsklausul

TJÄNSTEN GES “SOM DEN ÄR” OCH ”MED ALLA FEL” OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA ÄGANDEGARANTIER, ICKE-INTRÅNG, ACKURATION, FULLSTÄNDIGHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ALLA GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ FRÅN FÖRHANDLING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSANVÄNDNING OCH ALLT SOM GARANTERAR TJÄNSTEN, I NUVARANDE ELLER UPPDATERAT SKICK, AVSÄGS HÄRMED UTTRYCKLIGEN I SIN MEST HELTÄCKANDE OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN UNDER GÄLLANDE LAG.

DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT TJÄNSTEN, ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, INTE AVBRYTS, KOMPLETTERAS, PRECISERAS, HÅLLS AKTUELL, PÅLITLIG, FELFRI, SÄKER ELLER ATT ALLA PROBLEM KORRIGERAS ELLER ATT TJÄNSTEN, ELLER ALL INFORMATION, MJUKVÅRA ELLER ANNAT TILLGÄNGLIGT MATERIAL TILLGÄNGLIGT FRÅN TJÄNSTEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VI HAR INGET GARANTIANSVAR, ELLER NÅGON REPRESENTATION, RÖRANDE ANVÄNDNING AV, ELLER RESULTATEN FRÅN ANVÄNDNING AV, TJÄNSTEN OCH DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR OCH RISK VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, OCH DIN TILLIT TILL DETTA.

11. Begränsningar i skadestånd

OAKTAT FRÅNVARO AV VÄSENTLIG ANLEDNING TILL NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE AV NÅGOT SLAG, ÄR VARKEN PFLH ELLER NÅGON AV DESS LICENSTAGARE, SPONSORER, AGENTER, EFTERTRÄDARE ELLER OMBUD, ELLER VÅRA ELLER DERAS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, KONSULTER ELLER ANDRA REPRESENTANTER, ANSVARIGA ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR NÅGON OAVSIKTLIG, DÄRAV FÖLJANDE, SPECIELL, BELYSANDE, SKADESTÅNDSMÄSSIG ELLER ANNAN INDIREKT SKADA (INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ALL AVKASTNINGSFÖRLUST, FÖRLORADE BESPARINGAR, ELLER DATAFÖRLUST) I VARJE KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, STRIKT SKADESTÅND ELLER ANNAN TEORI SOM RESES FRÅN DETTA ELLER I RELATION TILL TJÄNSTEN PÅ NÅGOT SÄTT, OCH/ELLER TILL ALLA LÄNKADE WEBBSIDOR OAVSETT OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHETER. PFLH:S HÖGSTA AGGREGERADE SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG SKA INTE ÖVERSTIGA FEMTIO BRITTISKA PUND (£50). VARKEN PFLH ELLER NÅGON AV DESS LICENSTAGARE, SPONSORER, AGENTER, EFTERFÖLJARE, ELLER OMBUD, ELLER NÅGON AV VÅRA ELLER DERAS CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, KONSULTER ELLER ANDRA REPRESENTANTER HAR NÅGON SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG GÄLLANDE SKADA, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM DU HAR ÅDRAGIT DIG SOM ETT RESULTAT AV NÅGON FELAKTIGHET, OFULLSTÄNDIGHET ELLER FELANVÄNDNING AV NÅGON INFORMATION, INNEHÅLL, ANSLAG ELLER UPPFATTNING SOM GES ELLER LÄGGS UT AV TJÄNSTEN GENOM TREDJE PART.

12. Skadeersättning

Du (och även tredje part för vilken du använder ett konto i Tjänsten) samtycker till att helt och hållet hålla PFLH skadeståndsfria, försvara (vid uppmaning från PFLH) och hålla PFLH, våra licenstagare, leverantörer, agenter, efterföljare och ombud samt våra och deras chefer, tjänstemän, anställda, konsulter och andra representanter (sammantaget kallat företagsparter) oskyldiga till och fria från alla anspråk, skador, förluster, kostnader (inklusive rimliga juristkostnader) och andra utgifter som uppstår direkt eller indirekt ur eller från: (a) din faktiska eller förmodade överträdelse mot denna överenskommelse, (b) all beskyllning om att allt användarinnehåll eller annat material som du har lämnat vidare till oss för behandling i Tjänsten gör intrång i, felanvänder eller på annat sätt bryter mot copyright, patent, varumärkesskydd, företagshemligheter eller annan immateriell rättighet eller mot andra rättigheter hos tredje part, (c) dina handlingar kopplat till Tjänsten eller till andra webbsidor till vilka Tjänsten är länkad, (d) din underlåtenhet eller avsiktlig misskötsel, (e) din användning av resultat, innehåll, data eller information som ges via Tjänsten, (f) all tjänst eller produkt som erbjuds av dig i samband med eller relaterat till din användning av Tjänsten, och/eller (g) din överträdelse av alla lagar, regler, regleringar, koder, statuter, förordningar, inklusive och utan begränsning, föreskrifter från alla regulatoriska, administrativa och legislativa myndigheter.

13. Jurisdiktionsärenden

PFLH gör ingen föreställning om att Tjänsten används (eller är laglig att använda) i alla geografiska områden eller att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig att använda på andra platser. Tillgång till Tjänsten från områden där Tjänsten, eller allt innehåll eller funktioner hos Tjänsten eller delar därav, är olaglig är uttryckligen förbjudet. Om du väljer att använda Tjänsten samtycker du till och medger att du gör detta på eget initiativ och på egen risk och att du själv är ansvarig för att följa alla tillämpbara lagar. Tjänsten sköts från Europa. Om du befinner dig utanför Europa och väljer att använda Tjänsten eller ge ditt användarinnehåll till oss kommer ditt användarinnehåll att överföras, processas och förvaras i Europa. EU:s integritetslagar kanske inte är så skyddande som de i din jurisdiktion. Ditt samtycke till villkoren i denna överenskommelse, följt av att du lämnar ditt användarinnehåll relaterat till Tjänsten, utgör ditt samtycke till detta. Om du inte vill att ditt användarinnehåll ska överföras till, processas eller lagras i Europa ska du inte använda Tjänsten.

14. Tvistlösning

Skiljedomsförfarande. Parterna ska efter bästa förmåga avgöra varje tvist, anspråk, fråga eller oenighet direkt genom förhandlingar i god tro, vilket ska föregås av att någon av parterna antingen initierar ett rättegångs- eller skiljedomsförfarande. Med undantag för tvister relaterade till PFLH:s immateriella rättigheter (såsom varumärken, utökat mönsterskydd, domännamn, företagshemligheter, copyright och patent) eller om du väljer bort denna överenskommelse för ett skiljedomsförfarande, ska alla anspråk som uppstår från detta eller i relation till denna överenskommelses och din användning av Tjänsten att slutligen avgöras genom bindande skiljedom, administrerat av London Court of International Arbitrations (LCIA), i enlighet med ombesörjande av dess regler för kommersiella tvistlösningar och för dess därtill hörande tillvägagångssätt för konsumentrelaterade tvister, exkluderande alla regler eller tillvägagångssätt som styr eller tillåter grupptalan. Skiljedomaren, och ingen domstol eller agentur, ska ha exklusiv rätt att lösa alla tvister som uppstår i samband med denna överenskommelse, inklusive men inte begränsat till, alla anspråk som alla eller någon part i denna överenskommelse återvinner. Skiljedomaren ska bemyndigas att överlåta vilket bistånd som helst som finns tillgängligt i en rätt, emellertid med förutsättningen att skiljedomaren inte har rätt att ge skadestånd, hjälp eller kompensation som står i motsats till denna överenskommelse. Skiljedomarens utslag ska vara bindande för parterna och kan föras in som en dom i varje domstol med behörig jurisdiktion. I händelse av att ansökningsavgifterna för skiljedom överstiger ansökningsavgifterna för att ansöka om rättegång kommer PFLH att betala den överstigande kostnaden. Du samtycker även till att inte delta i anspråk som ställs av privat allmänjurist eller företrädare därav, eller konsoliderade anspråk som innefattar en annan persons konto om PFLH är en part i det förfarandet. Tvistlösningens ombesörjande styrs av Englands och Wales lagar.

Parterna förstår att kostnaderna för skiljemål i vissa fall kan överstiga kostnaderna för tvisten och att rätten till upptäckt kan vara mer begränsad vid skiljemål än vid rättegång.

 • Undantag från grupptalan. Parterna samtycker dessutom till att allt skiljedomsförfarande ska genomföras endast för deras egen individuella räkning och inte som en grupptalan eller annan representativ handling. Om någon domstol eller skiljedomare bestämmer att undantag från grupptalan som anges i detta avsnitt av någon anledning är undantagen eller inte går att göra gällande, eller att en skiljedom kan fortsätta som grupptalan, ska de angivna skiljedomsåtgärderna anses ogiltiga samt undantas i sin helhet och det ska anses att parterna inte har samtyckt till tvistemålsförfarande.
 • Undantag – Förlikning om små anspråk-rättegångsanspråk. Oaktat parternas beslut att lösa alla tvister genom skiljedomsförfarande, kan endera parten även söka hjälp i en småmålsdomstol gällande tvister eller anspråk inom denna domstols jurisdiktion.
 • Rätt att hoppa av på tredje dagen. Du har rätt att hoppa av och inte vara bunden av reglerna gällande skiljedomsförfarande och undantag-från-grupptalan som anges i detta avsnitt genom att skicka skriftlig information till [email protected] eller genom brev till följande adress: Passion For Life Healthcare (UK) Limited, HQ 5th Floor 58 Nicholas Street, Chester CH1 2NP, England.

Informationen måste skickas inom 30 dagar efter att du har registrerat din användning av Tjänsten, i annat fall är du bunden till skiljedomsförfarande i enlighet med denna överenskommelse. Om du hoppar av dessa skiljedomsregler är PFLH inte heller bunden av dem. Om du väljer att hoppa av dessa skiljedomsregler kan PFLH dessutom välja att avbryta din användning av Tjänsten.

 • Tidsbegränsning för anspråk. Du samtycker till att alla anspråk du har som kan ha uppstått av, eller har samband med, din relation till PFLH och denna överenskommelse måste lämnas in inom ett år efter att sådant anspråk dök upp, i annat fall hindras ditt anspråk för alltid.

15. Val av lag och forum

Denna överenskommelse och din relation med PFLH ska styras av, och tolkas i enlighet med Englands och Wales lagar vad avser dessa lagars principer om lagkonflikt OCH KOMMER SPECIFIKT INTE ATT STYRAS AV FN:S KONVENTIONER OM KONTRAKT GÄLLANDE INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR, OM TILLÄMPBART PÅ ANNAT SÄTT. Parterna samtycker oåterkalleligen till att föra all talan för att förstärka denna överenskommelse i domstolar i England och Wales och du samtycker till deras odelade jurisdiktion.

16. Apple

Förbehållen i detta avsnitt gäller om du har tillgång till eller laddar ner Tjänsten genom att använda Apple App Store.

Denna överenskommelse är endast mellan dig och PFLH, och inte med Apple, Inc. (“Apple”). Apple är inte ansvarig för Tjänsten eller för din användning eller ägande därav. Licensen som överlåts i denna överenskommelse är villkorad till att du ansluter och använder tjänsten endast på en Apple-produkt som har sålts till dig eller som du kontrollerar och i enlighet med de villkor i App Store Terms of Service, enligt den senast uppdaterade versionen som återfinns här: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html (“App Store Terms of Service”). Om det finns någon konflikt mellan denna överenskommelse och App Store Terms of Service ska villkoren I
App Store Terms of Service gälla.

Du bekräftar att Apple inte har några som helst skyldigheter att förse dig med någon underhålls- och supportservice avseende Tjänsten.

Utan att begränsa någon av PFLH:s rättigheter häri är Apple inte skyldigt att rikta några anspråk till dig eller någon tredje part i samband med Tjänsten eller ditt ägande och/eller användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till: (i) produktskadeståndsanspråk, (ii) något anspråk som Tjänsten inte kan anpassa sig till eller till något tillämpbart rättsligt eller regulatoriskt krav, (iii) anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning eller (iv) något anspråk från tredje part att Tjänsten eller ditt ägande och användning av Tjänsten bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter. Apple är inte ansvarig för vare sig undersökning, försvar, förlikning eller ansvarsfrihet gällande sådana anspråk.

Apple och Apples dotterbolag är tredje parts förmånstagare till denna överenskommelse och genom din acceptans av villkoren i överenskommelsen har Apple rätt att hävda överenskommelsen gentemot dig som tredje parts förmånstagare av densamma.

17. Övrigt

Om någon domstol med behörig jurisdiktion skulle visa att någon åtgärd i denna överenskommelse är ogiltig eller omöjlig att upprätthålla ska de återstående åtgärderna icke desto mindre förbli giltiga samt vara i full kraft och sådan åtgärd ska omformas på så sätt att det går att effektuera parternas ursprungliga intention så nära som möjligt och att åtgärderna förblir möjliga att verkställas. Om sådan omformning inte är möjligt på ett sätt som är verkställbart ska sådant villkor tas bort från de återstående villkoren och de återstående villkoren ska fortsätta att gälla. Detta är hela överenskommelsen mellan dig och oss som gäller detta ärende och står över alla tidigare befintliga skrivna eller muntliga överenskommelser mellan dig och oss avseende detta ärende. Denna överenskommelse kan inte ändras, dras tillbaka eller ändras utan ett skriftligt dokument undertecknat av PFLH. Om någon anställd hos PFLH erbjuder sig att ändra i denna överenskommelse agerar hen inte som någon representant från PFLH eller som någon som talar på uppdrag av PFLH. Du ska inte lita på, och inte agera som om du trodde på, något uttalande eller kommunikation från någon anställd hos PFLH eller någon annan som utger sig för att agera å PFLH:s vägnar. Denna överenskommelse är mellan dig och PFLH, det finns inga tredje parts förmånstagare. Du är ansvarig för anpassning till alla tillämpbara lagar och regler. Ingen agentur, partnerskap, joint venture, anställd-anställd eller franchise-relation avses eller skapas med denna överenskommelse. Varken överenskommelsen eller någon rätt, tvång eller hjälp inom denna bestämmelse är överförbar, delegerbar eller underlicensierbar av dig med undantag för PFLH:s i förväg givna skriftliga samtycke, och alla försök till uppdrag, överföring, delegation eller underlicensiering ska vara ogiltiga och annullerade. PFLH kan uppdra, överföra eller delegera denna överenskommelse eller någon rätt, skyldighet eller åtgärd inom denna bestämmelse för eget gottfinnande. Inget undantag av någon part av någon överträdelse eller försummelse inom denna bestämmelse ska anses vara undantag till någon föregående eller påföljande överträdelse eller försummelse. Förutom det som explicit anges på annat sätt ska laglig information expedieras till [email protected] Information till dig bedöms komma 24 timmar efter att e-postmeddelandet har skickats. Alla överskrifter, ingresser eller avsnittsrubriker som återfinns i denna överenskommelse har införts endast för att underlätta läsandet, och de definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller del därav.

Denna Tjänst tillhandahålls av
Passion For Life Healthcare (UK) Limited.

Gäller från den 3 november 2022