SoundSleep kan hjälpa dig att ta kontroll över din sömnhälsa. Den analyserar hur högt och hur ofta du snarkar, ger användbara rapporter och förslag för att hjälpa dig att sova bättre om natten.

När du går och lägger dig ska du placera mobilen vid sängen, i nivå med ditt huvud och på en armlängds avstånd. Se till att mikrofonen pekar mot dig och att mobilen är ansluten till en strömkälla (annars kommer batteriet att dra ur under natten). Minimera alla bakgrundsljud och stäng av alla eventuella elektriska apparater som finns i närheten eftersom dessa kan påverka hur korrekt analysen blir. Starta analysen och lämna appen påslagen – skärmen kommer automatiskt att dimma ner så att du inte störs av ljusstyrkan. Du kan använda funktionen som skjuter upp starten om du inte vill att analysen ska starta direkt.

Appen genererar en snarkrapport till dig. Du kommer att se när snarkningarna inträffar, hur högt ljud de har och hur stor del av natten som du tillbringar i perioder med snarkning. Du kommer också att kunna lyssna på inspelningar med bra snarkexempel från natten.

SoundSleep behöver vara ansluten till internet för att fullfölja analysen. Några megabyte data kommer att passera mellan din mobil och servern. Därför bör du ansluta till WiFi om du inte vill använda mobildata.

Analysen kan inte fullföljas i flygplansläge.

Nej, tyvärr inte. Appar som fångar ljud blockeras från att starta automatiskt för att skydda din integritet. Men du kan senarelägga en analys innan du går och lägger dig genom den timer för fördröjd start som finns och då kommer inga ljud att analyseras under fördröjningstiden.

Ja. Du kan välja hur många timmar du vill att appen ska analysera varje natt.

Du kan använda vilken snarkprodukt som helst tillsammans med SoundSleep. Men appen har vissa egenskaper som är speciellt utformade för att användas tillsammans med Snoreeze snarkskena.

Ja. SoundSleep är helt gratis att använda.

Faktorer som nästäppa/förkylning, alkoholkonsumtion eller en stor måltid kan alla påverka ditt snarkande. Om man noterar dessa faktorer ger det en mer korrekt rapport som sen hjälper dig att hitta fram till den verkliga orsaken till att du snarkar.

Ibland tror appen att andra ljud är snarkningar, men om den omgivning där du sover är tyst bör effekten på din övergripande snarkrapport vara minimal. De ljud som troligen mest felaktigt tas för snarkningar är sådana som har en djup vibrerande ton, såsom tal, hosta eller mullrande ljud från vägen. Elektriska apparater kan ge ifrån sig lågfrekvensljud som inte är hörbara för det mänskliga örat. Dessa kan också störa analysen. Därför ska du se till att apparater som finns i närheten är avstängda. I dagsläget kan appen inte särskilja mellan flera snarkare, därför kommer snarkningar från en partner i sängen bredvid också att rapporteras i analysen.

Högljudd snarkning är ofta symtom på sömnapné. Men högljudda snarkningar betyder inte alltid att du med säkerhet har sömnapné – och ibland uppvisar en del personer med sömnapné inte några högljudda snarkningar som symtom på detta tillstånd. Om du misstänker att du kan ha sömnapné bör du kontakta din vårdcentral så snart som möjligt. Din läkare kommer att rekommendera bästa behandlingsval för dig.

Om snarkning påverkar din sömn, eller din psykiska eller fysiska hälsa, bör du vidta åtgärder för att hantera detta.

Snarkningsljud ligger ofta mellan 45–85 decibel. Om man pratar om vanlig omfattning uppmäts denna till mellan 40–60 decibel – ljudet från en motorsåg ligger på runt 100 decibel.

Den maskininlärande algoritmen i SoundSleep gör appen till en av de mest korrekta sömn-apparna du kan använda för att mäta din snarkning. Algoritmen har tränat sig under många timmars inspelningar av snarkningar, genomförda i olika slags sovrumsmiljöer, både från män och kvinnor. Men det är känt att vissa bakgrundsljud stör analysen, särskilt mullrande ljud från vägar, hostningar och tal, vilka har liknande akustiska egenskaper. För att uppnå bästa resultat ska SoundSleep därför användas i en tyst sovmiljö.

Högljudd snarkning är ofta symtom på sömnapné. Men högljudda snarkningar betyder inte alltid att du med säkerhet har sömnapné – och ibland uppvisar en del personer med sömnapné inte några högljudda snarkningar som symtom på detta tillstånd. Om du misstänker att du kan ha sömnapné bör du kontakta din vårdcentral så snart som möjligt. Din läkare kommer att rekommendera bästa behandlingsval för dig.

Du kan använda SoundSleep med vilken snarkprodukt som helst, eller utan någon produkt alls. Men det finns vissa specifika egenskaper som särskilt underlättar användningen av Snoreeze snarkskena.

Rapporterna visar hur högt och hur ofta du snarkade, samt hur stor del av natten som du tillbringade i perioder med snarkning.

SoundSleep genererar en rapport för varje analys du gör. Du kan samla så många rapporter som du vill.

SoundSleep hänvisar dig till användbara verktyg som kan hjälpa till att mäta din risk för sömnapné. Detta omfattar en STOP-BANG, ett frågeformulär som analyserar hur högt du snarkar och hur trött du känner dig. Det noterar också ditt andningsmönster under natten och tar hänsyn till högt blodtryck. Appen rekommenderar också att du kontrollerar din sömnighet under dagen genom att fylla i EpWorth Sleepiness-skalans formulär.

Nej. Appen gör inga inspelningar förutom några bra exempel på snarkningar som du kan lyssna på. Algoritmen för SoundSleep processar ljudsignalen inne i appen på mobiltelefonen och analyserar hur mycket snarkningar denna innehåller. Inga ljudinspelningar bevaras eller överförs till någon server, förutom dessa få snarkningsexempel (och som du kan radera om du vill).

Ingen identifierbar information samlas in förutom din e-postadress (vilken har tagits bort från alla data-analyser som genomförs av PFLH). Dina data förblir därför anonyma. Inga ljudinspelningar lagras på servern, förutom några få ljudsnuttar på snarkningar för dig att lyssna på.

SoundSleep är kompatibel med Android 7.0+, och iOS 12.0+

De flesta mobilfodral blockerar inte mikrofonen, så dina snarkrapporter bör fortfarande bli korrekta. Men, tjockare fodral kan ibland utgöra ett hinder. Därför måste du se till att mikrofonen inte är helt eller delvis övertäckt innan du börjar en analys.

Ja, helst. Om batteriet laddar ur under natten förlorar du din analys.

Nej, men i dagsläget kommer inte algoritmen att skilja på snarkningar från två personer som sover i samma rum, så det kan bli svårt att förstå vem som snarkade mer eller mindre under en speciell natt.

Försök att göra din sovmiljö så tyst som möjligt eftersom appen kan missta några ljud, till exempel tal eller ljud från vägar, som snarkningar. Lågfrekvensljud från elektriska apparater, vilka kanske inte hörs av det mänskliga örat, kan också hindra analysen. Se till att alla apparater som befinner sig i närheten är avstängda.

Ja, du kommer att kunna lyssna på korta inspelningar av goda exempel på snarkningar från den gångna natten.

Minska risken för misslyckade genom att se till att ha telefonen på laddning innan du lägger dig. Håll appen öppen och telefonen olåst (tryck inte på telefonens egen sova/vakna-knapp innan du lägger dig). Du kanske vill aktivera ”stör ej”-läget för att förhindra ljudstörningar från meddelanden. Ta bort alla ljudtillbehör som hörlurar eller hörselhjälpmedel. 

Den huvudsakliga anledningen till snarkning är den avslappnade muskelspänningen bak i svalget, vilket kan leda till avsmalnande luftväg och vibrationer i den avslappnade muskelvävnaden. En annan orsak till snarkningar är svullnad i näspassagen vilket kan begränsa eller blockera luftflödet genom näsan. Detta kan bero på förkylning, allergier eller nästäppa, vilket tvingar dig att andas genom munnen och kan leda till snarkning. Livsstilsfaktorer som alkoholkonsumtion, rökning och övervikt kan alla öka sannolikheten för att du ska snarka.

Sömnapné kan vara svårt att diagnostisera. Vissa människor lider av sömnapné och har aldrig ens misstänkt att de kan ha detta tillstånd. Ett viktigt symtom på sömnapné är högljutt snarkande, men alla som snarkar har inte sömnapné. Du kan lida av sömnapné om du snarkar och slutar andas i sömnen, eller vaknar upp och är trött (även efter åtta timmars sömn). När du har ett apné-tillfälle i sömnen vaknar du oftast med en högljudd snarkning eller fnysning.

SoundSleep analyserar hur högt och ofta du snarkar. Genom att använda appen tillsammans med en snarkprodukt kan SoundSleep hålla koll på hur effektivt denna produkt verkar och ge förslag på hur du kan hjälpa till att minska din snarkning.

Snarkrapporterna från SoundSleep talar om för dig hur stor del av natten som du snarkade, (mätt i procent), hur högt du snarkade och hur många andningsuppehåll som du hade under tiden du sov. Du kan också lyssna på ljudklipp från dina snarkningar. Du kan dessutom se alla registrerade faktorer som kan ha bidragit till din snarkning.

Breathing Disruption Index (BDI) är relaterat till AHI (Apné Hypopné Index) och håller koll på hur ofta du hade andningsuppehåll eller svårigheter att andas under natten. BDI är en bra indikator på apné-tillfällen (apnéer eller hypopnéer).